विधी व न्याय विभाग

विधी व न्याय विभाग

  • भागीदारी संस्थेची नोंदणी
  • राज्य विधिसेवाप्राधिकरणाने द्यावयाचेकायदेविषयक मोफतसहाय्य
  • महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थांची नोंदणी (एक) मुंबईमध्ये (दोन) इतर जिल्ह्यांमध्ये