बृहन्मुंबई महानगरपालिका

 

1.    विवाह नोंदणी ऑनलाईन अर्ज
2.   जन्म आणि मृत्यू ऑनलाईन नोदणी अर्ज
3.   झोन दाखला
4.  बांधकाम परवाना
5.  जोते प्रमाणपत्र
6.  भोगवटा प्रमाणपत्र
7.   थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे
8.  वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण दाखला देणे
9.  दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण दाखला देणे
10.                मालमत्ता कर उतारा देणे
11.  नळजोडणी देणे
12. मलनि:सारण जोडणी देणे