परिवहन विभाग

परिवहन विभाग 
 1.दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे

2.दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे

3.भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद करणे

4.नवीन वाहन नोंदणी करणे आणि नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे

5.वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे

6.वाहन मालकाच्या मृत्युनंतर वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे

7.वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे

8.वाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे

9.भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद रद्द करणे

10.अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे

11.तात्पुरती नोंदणी क्रमांक जारी करणे

12.इतर राज्यातून आलेल्या वाहनांना नोंदणी क्रमांक जारी करणे

13.शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करणे

14.पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे