सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग

सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग 
    • सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण
    • सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे
    • सहकारी संस्थांची उपविधी दुरूस्ती करणे
    • सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे
    • सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण देणे