नगर विकास

   

1.जन्म प्रमाणपत्र देणे

2.मृत्यू प्रमाणपत्र देणे

3.विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे

4.मालमत्ता कर उतारा देणे

5.थकबाकी नसलेबाबत दाखला देणे

6.दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे / वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे

7.झोन दाखला देणे

8.भाग नकाशा देणे

9.बांधकाम परवानगी देणे

10.जोते प्रमाणपत्र देणे

11.भोगवटा प्रमाणपत्र देणे

12.नळ जोडणी देणे

13.जलनि:सारण जोडणी देणे

14.अग्निशमन ना हरकत दाखला देणे

15.अग्निशमन अंतिम ना हरकत दाखला देणे