उच्च व तंत्रशिक्षण विभागमहाराष्ट्र राज्य ट्रान्सस्क्रीप्ट प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र राज्य दुय्यम गुणपत्रिका

महाराष्ट्र राज्य दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र राज्य मायग्रेशन प्रमाणपत्र

दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र

दुय्यम गुणपत्रिका

परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची पुर्नमोजणी करणे.

दस्तऐवज पडताळणी

CET परीक्षेचे गुणपत्रक

माईग्रेशन एलिजिबिलिटी प्रमाणपत्र