अल्पसंख्यांक विकास विभाग

  • अल्पसंख्यांक विकास विभाग

  • राज्यातील अल्पसंख्य संस्थांना धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा 

  • घटनेच्या कलम 30 (1) नॅशनल मायनॉरिटी एज्युकेशन अक्टच्या कलम 2(जी) नुसार प्रदान करणे