Skip to content

स्व:घोषणा

 •  कोणत्याही योजनेतून लाभ न घेतल्याचे स्व:घोषणा पत्र.       
 •   नोकरी व्यवसायसाठी ना हरकत स्व:घोषणा पत्र.
 •   बेरोजगार स्व:घोषणा पत्र.          
 •   रहिवाशी स्व:घोषणा प्रमाणपत्र. 
 •   विधवा असल्याचे स्व:घोषणा प्रमाणपत्र.
 •   विभक्त कुटुंबा असल्याचे स्व:घोषणा प्रमाणपत्र.
 •   शौचालय स्व:घोषणा पत्र.         
 •   हयात असल्याबाबत स्व:घोषणा प्रमाणपत्र.
 • हयात असल्याबाबत स्व:घोषणा प्रमाणपत्र
 • अविवाहित दाखला
 • उत्पन्न अहवाल मिळणेबाबत स्वयंघोषणापत्र (तलाठीना देण्याकरिता )
स्व:घोषणा