Skip to content

समंतीपत्र

 • जमिनीत घरकुल बांधणेकामी संमती.    
 •  हे भाडयाने राहत संमतीपत्र.       
 •  जागेवर कर्ज काढायचे पूर्णपणे संमती.   
 •  ग्रामपंचायत गाळा भाड्याने संमती आहे.           
 •  बॅक जमीनीस अनुदान काढण्याास संमतीपत्र.  
 •  वाहन चालवणे संमतीपत्र.          
 •  मिळणारा मोबदला संमतीपत्र   लाईट बिल त्यांनी स्वत: भरणेचे संमतीपत्र.        
 • नवीन डी पी बसविणेकामी माझी संमती.
 • गटावर बोजा चढविणेस संमती देणे .      
 • उसनवारी घेतलेली रक्कम मी परत करणार आहे.          
parallelSheet
 • घर जागात राहण्यासाठी संमती.
 • सहकारी साखर कारखाना ट्रॅक्टर वापरणेकामी संमती देणे .        
 •  एच पी इले मोटार बसविणेकामी माझी संमती आहे.       
 •  रायफलचा परवाना काढावयाचा आहे .    
 •  समाईक शेतजमीन व्यवसाय करण्यास संमती .
 • घरकुल व शौचालय बांधण्यास माझी संमती.      
 •  भूमिहीन प्रतिज्ञापत्र.     
 •  उद्योग व व्यवसाय करण्यास माझी संमतीपत्र.  
 • आम आदमी बीमा योजना सदस्या अंतर्गत एल आय सी पॉलीसी वरील सर्व रक्कम  संमतीपत्र.  
 • 25 व्यवसाय ना-हरकत दाखला किवां शॉप अॅक्ट परवाना मिळण्याबाबत.  
 • व्यवसाय ना-हरकत देण्यासाठी संमतीपत्र
 • घरच्यांना नातलगला जंगम मालमत्ता व पैशाचा वापर करण्यास संमतीपत्र देणे 
 • तात्पुरते स्वरुपाचे शोभेची दारु व फटाका स्टॉल लावणेकामी संपूर्ण संमती
 • शेतजमीनीमध्ये शासकिय हातपंप बसविण्यास संमती देणे 
 • सामाईक विहीर व बोअर मध्ये संमती देणे.