Skip to content

विविध करार

विविध-करार
 • घर भाडेपट्याचे दस्तखत.          
 •  एक वर्षे शेतमजुर म्हणुन काम करणार आहे.     
 •  ऊस तोडीचे काम करण्यासाठी ॲडवान्स रक्कम देण्या बाबत करारपत्र.   
 • बोकड/नरमेंढे प्रतिज्ञापत्र.           
 • बांधकाम करारनामा अंडर ग्राँंऊड फलोअर सहित चार मजली बिल्डींगचे बांधकाम.        
 • कृषि उत्पन्न बाजार समिती करारपत्र.
 • भाडे करारनामा.
 • दुरूस्ती दस्ताचा नमुना.
 • जन्मातारीख दुरूस्तीिबाबत प्रतिज्ञापत्र.          
 • नवीन घरगुती विज कनेक्शन.    
Customers
 • श्रावणबाळ योजनेचा लाभ मिळणे कामी.
 • गटातील विहिरी समाईकांत माझा हिस्सा कमी करणे कामी.        
 • गटास पाणी हिस्सा हा वाटणीपतत्रा देणे.
 •  स्टॅम्प परतावाबाबत प्रतिज्ञापत्र.
 • बँच बिल्ला हरविले बाबत.          
 •  मोबाईल हरवल्याल बाबत.         
 •  बँक पासबुक हरविले बाबत.       
 •  गाळयाची डिपॉझिट पावती गहाळ झाल्या बाबत.
 •  एस टी पास हरविले बाबत.         
 • दोन्ही नावाची व्यक्ती एकच असले बाबत प्रतिज्ञापत्र.      
 • दोन्ही आडनांवा नावाच्या व्ययक्तीर एकच असले बाबत प्रतिज्ञापत्र.        
 • दोन्हीय सातबारा उता-यावरती नावाच्या् व्यवक्ती एकच असले बाबत प्रतिज्ञापत्र.
 •  दोन्ही बंक पासबुक वरती नावाच्या व्यहक्तीी एकच असलेबाबत प्रतिज्ञापत्र     
 • दोन्ही् रेशनकार्ड वरती नावाच्याा व्य क्तीा एकच असले बाबत प्रतिज्ञापत्र.       
 • दोन्हीय जन्मच दाखल्याखवर नावाची व्यवक्तीन एकच असले बाबत प्रतिज्ञापत्र.
 • व्यक्तीगत लाभ योजना .           
 •  सिलींग जमीन विक्री प्रतिज्ञापत्र.
 •  जन्माच्या दाखल्यावर बाळाचे नाव हा कॉलम रीकामा प्रतिज्ञापत्र. 
 • कोणत्याही पतसंस्था,शासकिय बँक,संस्थेचे कर्ज नाही प्रतिज्ञापत्र.
 • गॅप सर्टिफिकेट मिळणेबाबत.
 • डुप्लीकेट शाळा सोडल्याचा दाखला मिळणेबाबत.
 • जन्मा तारखेचा दाखला हरवल्यासंबंधी शपथपत्र.
 • जन्माचा दाखला मिळविण्यासाठी करावयाचे करावयाचे शपथपत्र. 
 • अल्पभुधाराकाचे शपथपत्र.
 • शेतकरीदाखला बाबत.
 • भुमिहिन असलेबाबत प्रतिज्ञापत्र.
 • मृत्युनोंद आदेश मिळणे बाबत.
 • चेक पुस्तक हरवले बाबत.
 • हिंदू-मराठा ऐवजी हिंदू-कुणबी अशी नोंद होणे बाबत.
 • एकमेव मालक असल्याचे प्रतज्ञापत्र.
 • राज्य विद्यूत पारेषण पिकाचे नुकसान भरपाई.
 • एक वर्षोचा उत्पन्नाचा दाखला.
 • जेष्‍ठ नागरीक प्रतिज्ञापत्र.
 • नविन वीज कनेक्शन (शेतीसाठी) .
 • लग्ना अगोदरचे व नंतरचे दोन्ही नावाची व्यरक्ती एकच असलेबाबत प्रतिज्ञापत्र.          
 • मृत्युच्या दाखल्या दोन्ही नावाची व्यूक्तीच एकच असलेबाबत प्रतिज्ञापत्र.            
 • मतदान ओळखत्रावर दोन्हीओ नावाची व्यीक्तीक एकच असलेबाबत प्रतिज्ञापत्र.
 • शाळेच्या दाखल्यावरती जात बद्दलाबाबत प्रतिज्ञापत्र.    
 • उतारेवर सदर वस्तीपड याची नोंद नाही तरी सदर नोंद होणे कामी.            
 •  गाडी पासिंगबाबत प्रतिज्ञापत्र.    
 • गाडीचे एन ओ सी (NOC) मिळणेकामी.
 • गॅस कनेक्‍शन ट्रान्‍सफर करणेबाबत प्रतिज्ञापत्र.            
 •  जन्मदनोंद होणेबाबत.   
 • मतदार यादीमध्ये नांव समाविष्ट करणेकामी प्रतिज्ञापत्र.            
 • वारस या नात्याने माझे नावाने गॅस ट्रान्सफरबाबत प्रतिज्ञापत्र.    
 • बोअर नोंद लावणेबाबत.
 • रहिवासी दाखला.           
 • ऐपतीचा दाखला मिळणेबाबत.    
 •  विहिर नोंद लावणेबाबत.            
 • खादी ग्राम उद्योग प्रतिज्ञापत्र.   
 •  गाडी नावांवर होणे प्रतिज्ञापत्र.    
 • डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन या योजने अंतर्गत नविन विहीर.              
 •  रेशन कार्ड नाही प्रतिज्ञापत्र.
 • अपाक नोंद कमी करणे कामी.
 • कृषी अनुदान वारस.
 • वय व अधिवास दाखला मिळणे बाबत.
 • वाहन परवाना साठी टुर्स अन्ड ट्रॅव्हजल्सन प्रतिज्ञापत्र.
 • आपत्‍य घोषणापत्र प्रतिज्ञापत्र.
 • पर्यायी जमिनीचे प्रतिज्ञापत्र.
 • पॉलीसीचे प्रमाणपत्र हे माझे कडुन गहाळ झालेले आहे.
 • जागेवरील बांधकामास जमीन गट बक्षीस प्रतिज्ञापत्राचे लिहुन देणे.
 • घरगुती गॅसचे (एल. पी. जी) कनेक्शरन हवे आहे.
 • राष्ट्रीय कुटंब अर्थसाहाय्य योजनेचा लाभ मिळणे बाबत.
 • नॉनक्रिमीलेअर दाखला मिळणे बाबत.
 • सेंट्रल ओ बी सी जातीचादाखलामिळणे बाबत.
 • वंशावळ मिळणे बाबत.
 •  विज भरणा पावती गहाळ बाबत प्रतिज्ञापत्र.
 • बॅक ऑफ महाराष्ट्र परतफेडीस तारण देत.