Skip to content

परवाना

 • गौणखनिजाच्या तात्पुरत्या परवाना करिता करावयाच्या अर्ज.
 • राष्ट्रीयत्व,अधिवास तसेच वयाच्या दाखल्या करिता अर्ज. 
 • अ विस्फोटक (फटाका) परवाना नुतणीकरणासाठी अर्ज.
 • हत्यार परवाना नुतणीकरण करून मिळणेबाबतचा अर्ज नमुना.
 • स्वत:चे वापरासाठी जवळ बाळगणे व वापर करणेसाठी घ्यावयाचे स्फोटकाचे अर्ज.
 • शेतमजूर व्यक्तिंनी अर्थिक मदतीसाठी करावयाच्या.
 • महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) 1961 चे कलम 29 प्रमाणे जमीन विक्री करण्याची परवानगी मिळणे बाबत.
 • मुंबई कुळ शेतजमिन कायदा 1958 चे कलम 89 अट शिथिल करून जमीन विक्री करणेस परवानगी मिळणे बाबत.
 • बिनशेत परवानगी अर्ज.
परवाना
 • मुत्यृ नोंदवहीतध्ये चुकीची दुरूस्ती करणे बाबत.
 • महानगरपालिका करिता मुत्यृची नोंद नसल्याबाबतचा दाखला मिळणेबाबत.
 •  महानगरपालिका करिता स्थायी समिती सर्वसाधारण सभा बांधकाम परवानगी ठराव नकला मिळणेबाबत.
 •  रिव्हिजन रजि . डिमांड रजि . __________ नक्कल मिळणेबाबत.
 •  खाजगी वापरण्याकरिता लागणारे पाण्याचे कनेकशन मागण्याचा अर्जाचा नमुना.
 •  महानगरपालिका सभागृह मिळणेबाबत.
 •  महानगरपालिकेचे मंगल कार्यालय मिळणे बाबत.
 • कार्यालयाचे डिपॉझिट रिफन्ड बाबत.
 •  झोन दाखला मिळणे बाबत.
 •  बी फॉर्मची सत्यप्रत मिळणेबाबत.
 • सामान भाडयासंबंधी अर्ज.
 •  मांडव भाडयासंबधी अर्ज.
 •  ना हरकत दाखला मिळणेसंबंधी अर्ज.
 • नवीन आकारलेली घरपट्टी मान्य नसले बाबत.
 • मालमत्ता कराचे स्वतंत्र बिले मिळणे बाबत (फाळणी करून मिळणे बाबत ).
 •  झाड तोडणेस झाडाचा विस्तार करणेस परवानगी मिळणेबाबत. 
 •  मालमत्तेची हस्तांतर केल्याची महानगरपालिका रजिस्टरी नोंद करणेबाबत.
 • आग विझवल्याबाबतचा दाखला मिळणेबाबत.
 • अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र फायर लायसन्ससाठी अर्ज
 •  महानगरपालिका दारिद्रय रेषा क्रमांक प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.  
 • सेप्टीक टँक सफाई करणेबाबत.
 •  सुरू असलेल्या धंद्दाच्या माहितीबाबत नमुना   
 • सांडपाणी पुर्णत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत..
 •  निवासी कारणासाठी बिगरशेती कामी, नाहरकत दाखला मिळणेबात
 • महानगरपालि का हद्दीत गटई कामगारांसाठी बैठी (पिच) परवाना मिळणेबाबत
 •  बॉम्बे निर्सिंग होम ॲक्टनुसार वैघकीय नोंदणी करणाबबात
 • लॉजिंगचा व्यवयास करणेबाबत ना हरकत दाखला मिळणेबाबत
 •  ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत सिनेमागृह / व्हिडीओहॉल / परमीट रूम         
 • पाळीव कुत्र्याकरीता करावयाचा अर्जाचा नमुना 
 • आरोग्य परवाना व्यवसायावर नांव लावणेबाबत           
 • अग्निशमन ना हरकत दाखला मिळणेबाबत महानगरपालिका  
 •  पदभार यादी (charge list) सादर करणेबाबत.   
 •  नवीन उद्योगधंदा सुरु करणेबाबत.
 •  मनपा जन्म नोंदवहीमध्ये नावाची नोंद होणे बाबत.
 •  मनपा जन्म नोंदवहीमध्ये चुकीची दुरूस्ती करणेबाबत. 
 • नकल मिळणेबाबत अर्ज.