Skip to content

अर्ज

 • सही शिक्क्याची नक्कल मिळणेबाबत.
 •  मोजणीसाठी अर्ज.
 •  गुंठे जमीन विक्री करणेस परवानगी मिळणे बाबत.
 •  खरेदी खतावरून घर जागेची नोंद होणेबाबत.
 •  ना- हरकत दाखला मिळणे बाबत.
 •  शेतीसाठी वीज कनेक्शन घेण्यास ना-हरकत दाखला मिळणे बाबत.
 •  अ विस्फोटक (फटाका) परवाना नुतणीकरणासाठी अर्ज.
 •  व्यवसाय करण्यास ना-हरकत दाखला मिळणे बाबत.
 •  जातीचा दाखला मिळणेसाठी अर्ज.
 •  कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क भरणेबाबत.
 •  नवीन उद्योगधंदा सुरु करणेबाबत.
 •  खाद्यग्रह परवाना नूतनीकरण करणेबाबत.
application
 • हॉटेल करीता अग्निशामक नविन ना हरकत दाखला मिळणे बाबत.    .
 • शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविणेसाठी कर्ज मर्यादा मंजूर करणेबाबत.        .
 • शेतमाल तारण कर्ज मिळणेबाबत.        .
 • हद्दकायम व पोटहिस्सा मोजणी करण्याबाबत    .
 • निवडणूक प्रचारासाठी वाहन परवाना मिळणेबाबत       .
 • स्पीकर परवाना मिळणेबाबत   .
 • जमीन मोजणीच्या अर्जाचा नमुना         .
 • जमिनीच्या वापरातील बदलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र    .
 • तुती लाट्ठावडीकरीता शेतक-यांने करावयाचा अर्जाचा नमुना :-           .
 • हद्दकायम व पोटहिस्सा मोजणी करण्याबाबत    .
 • तारणे पावती गहाळ      .
 • मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ९९१ अ अंतर्गत पाळीवश्वान अनुज्ञापत्राकरीता अर्ज